Gyllenkrok nr 195

Friherrliga ätten Gyllenkrok nr 195
Friherrlig 1727-08-04, introd. s. å.

TAB 1
Axel Gyllenkrok, friherre Gyllenkrok, (son av Anders Krok, adlad Gyllenkrok, se adliga ätten Gyllenkrok nr 862, tab 3), friherre och herre till Svenstorp i Odarslövs och Igelösa m. fl. socknar samt Markie i Anderslövs socken. Född sannolikt 1664-08-02 i Åbo. Student därst. 16771. Gemen vid livgardet 1683. Förare därst. 1685-02-28. Sergeant s. å. 24/4 fältväbel 1688. Fänrik s. å. 13/11. Utbildade sig i utländsk krigstjänst 1691–1695. Löjtnant vid livgardet 1693-08-24. Kapten därst. 1696-06-22. Generalkvartermästarlöjtnant vid fortifikationen i Kurland 1701-08-19. Major vid livgardet s. å. 30/8. Överstelöjtnant därst. 1706-06-10. Tjf. Generalkvartermästare i fält s. å. Överste och generalkvartermästare 1707. Generallöjtnant av infanteriet 1722-04-25. Landshövding i Göteborgs och Bohus län samt överkommendant å nämnda läns fästningar 1723-07-08. Friherre 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 195). Död 1730-09-17 på Svenstorp, jordfäst s. å. 27/11 i Caroli kyrka i Malmö och begraven i Igelösa kyrka. ’Bevistade belägringen av Namur, slaget vid Steenkerke, bombarderingen av Charleroi, belägringarna av Tournay och Huy, slaget vid Landen, belägringarna av Charleroi och Dixmuiden samt bombarderingen av Bryssel. Han blev vid övergången av Dünaströmmen blesserad i ena sidan, nyttjades såsom kvartermästare av konung Carl XII att indriva brand- och krigsskatter, vilket han alltid lyckligt utförde, undkom vid Poltava med konungen till Bender, men blev fången vid Czernovitz 1709-09-24 och förd först till Moskva och sedan till Voskresenski, därifrån han först efter fredsslutet återkom’. Hans relationer från Carl XII:s krig utgåvos 1913 av Nils Sjöborg. Gift 1723-09-01 på Svenstorp med Maria Hegardt i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1702-02-03 i Malmö med handlanden i Karlshamn Hack Persson, född 1662, död 1704 [fader till Hack eller Hakvin Tholijn, adlad och adopt. Stiernblad, samt broder till Peter Tholijn, adlad von Tholijn). Gift 2:o 1706-04-15 i Malmö med överkommissarien Josua Fistulator, adlad Stiernblad, i hans 3:e gifte, född 1671, död 1717), född 1686-10-07, död 1753-12-07 på Svenstorp och begraven 1754-01-03 i Igelösa kyrka, dotter av råd- och handelsmannen i Malmö Peter Hegardt (farfar till Peter Fredrik Hegardt, adlad och friherre Hegardt, nr 1536 och 288) och hans 2:a hustru Margareta Faxe. Maria Hegardt stiftade 1713-02-16 Stora Markie fideikommiss för sin son Hakvin Stiernblad och Svenstorps fideikommiss för sin son F. G. Gyllenkrok.

Barn:

Fredrik Gustaf, född 1724. Hovmarskalk. Död 1795. Se Tab. 2.
Margareta, född 1726-07-06, död 1728-03-27.

TAB 2
Fredrik Gustaf, (son av Axel Gyllenkrok, friherre Gyllenkrok, tab 1), till Svenstorps fideikommiss i Odarslövs m. fl. snr, Björnstorp i Gödelövs socken och 1/2 Dybeck i Östra Vemmenhögs socken (alla i Malmöhus län) samt Gyllerup i Hörups socken, Kristianstads län. Född 1724-06-16 (26/6). Student i Lund5 1738-01-29. Kammarherre6 1745-08-26. Hovmarskalks titel 17675. Död 1795-06-05 på Svenstorp och begraven s. å. 15/6 i familjegraven på Igelösa kyrkogård. Gift 1749-08-10 Sturefors med grevinnan Eva Charlotta Bielke, född 1717-07-29 på Högestad i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1794-02-18 på Svenstorp och begraven s. å. 28/2 i familjegraven på Igelösa kyrkogård, dotter av riksrådet greve Ture Gabriel Bielke, nr 28, och hans 1:a fru grevinnan Charlotta Christina Piper. För Eva Bielke stiftade hennes mormor 1747-07-14 Hesselbyholms fideikommiss. Dess fideikommissnatur överflyttades 1779 på Björnstorp.

Barn:

Axel Ture, född 1751. Major. Död 1805. Se Tab. 3
Carl Fredrik, född 1753-02-04 på Toppeladugård i Genarps socken, Malmöhus län. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1769. Fänrik därst. 1773-03-08. Löjtnant 1778-02-25. Avsked 1780-04-12. Död ogift 1814.
Nils Gustaf, född 1754-05-25 på Svenstorp. Levde utan tjänst. Död 1805-06-15 på Abusa gård i Hellestads socken, jordfäst i Hellestads kyrka och begraven i Östra Vemmenhögs kyrka
Christina Charlotta, född 1755-12-21 på Svenstorp, död 1776-06-23 i Kristianstad. Gift 1774-04-18 på Svenstorp med generalmajoren Johan Hermansson, adlad von Hermansson A, född 1726, död 1793.
Maria Ulrika, född 1758-04-01 på Svenstorp, död 1787-03-24 Viderup och begraven s. å. 4/4 i Gårdstånga kyrka. Gift 1779-02-28 på Svenstorp med majoren, friherre Hans Henrik Ramel, i hans 1:a gifte, född 1752. Död 1791.
Johan Anders, född 1759-07-19 på Svenstorp. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1776-08-25. Fänrik därst. 1776-12-04. Löjtnant 1783-08-28. Kapten 1786-09-21. Avsked 1792-04-18. Död ogift 1820-03-21 på sin gärd Abusa. Han ägde 1/2 Dybeck.

TAB 3
Axel Ture, (son av Fredrik Gustaf, tab 2), till fideikommissegendomarna Svenstorp och Björnstorp. Född 1751-12-03 Toppeladugård. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1769-01-04. Korpral därst. s. å. 4/2. Kornett 1770-01-26. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1772-03-11. Löjtnant därst. 1774-02-23. Kapten 1776-10-08. Sekundmajor 1783-09-17. Avsked från regementet 1784-11-11. Avsked ur armén 1791-12-20. Död 1805-05-31 på Svenstorp och begraven på Igelösa kyrkogård. Gift 1780-10-17 Duveke s socken, Malmöhus län med grevinnan Christina Charlotta Mörner af Morlanda, från vilken han 1799-08-14 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-11-19 Tomarp, med generallöjtnanten, friherre Bror Cederström, i hans 2:a gifte, född 1754, död 1816), född 1760-03-02 på Duveke, död 1832-02-22 Benestad och jämte sin 2:e man begraven på Blädinge kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten, greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda, och Sofia Elisabet Steuch.

Barn:

Eva Christina Sofia, född 1781-09-09 på Svenstorp, död 1861-12-18 i Strängnäs. Gift 1800-09-14 på Sparreholm i Hyltinge socken, Södermanlands län med sin faders sysslings son, majoren, friherre Gustaf Adolf Liljencrantz, född 1772, död 1832.
Fredrik Gustaf, född 1782-09-07 på Björnstorp, död en dag gammal.
Axel Gustaf, född 1783. Överstekammarjunkare. Död 1865. Se Tab. 4.
Elof, född 1784-10-28 på Björnstorp, död en dag gammal.
Fredrik Elof, född 1785. Major. Död 1864. Se Tab. 5
Ture Gabriel, född 1787. Major. Död 1865. Se Tab. 7
Charlotta Lovisa, född 1796-03-24 på Björnstorp, död 1829-05-20 på Dallund Fyen Gift 1814-12-10 i Växjö med kammarherren, friherre Conrad Fredrik Christian von Blixen (Finecke), nr 258, född 1791, död 1829.

TAB 4
Axel Gustaf, (son av Axel Ture, tab 3), född 1783-07-14 Björnstorp. E. underofficer vid Bohusläns regemente s. å. Kornett vid livregementet till häst 1786-04-12. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1788-11-19. Student i Lund 1791. Kadett vid Karlberg 1795-10-17. Utexaminerad 1800-03-10. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 14/4. Ryttmästare i armén och stabsadjutant hos konung Gustaf IV Adolf 1802-04-14. Adjutant hos inspektören för kavalleriet 1803. Stabsryttmästare vid skånska linjedragonregementet 1805-09-02. Kammarherre s. d. Deltog i tyska kriget 1806 och 1807. Avsked från regementet 1807-03-31 och ur krigstjänsten s. å. 9/11. Hovmarskalk 1818. LFS 1822. RNO 1826-11-27. Ledamot av direktionen för Malmöhus läns lasarett 1828. LVA 1830-01-20. LNord. Oldskrifts Selskab 1834-01-30. Överstekammarjunkare 1837-01-28. KVO s. å. 26/9. HLLA 1844-10-18. KmstkVO 1850. 26/6. KmstkNO 1860-05-05. HLFS s. å. Död 1865-05-18 i Lund och jämte sin fru begraven i familjegraven på Igelösa kyrkogård. Han stiftade Råby räddningsinstitut vid Lund samt stipendiedonationer till Lunds universitet och katedralskola. Innehade fideikommissen Svenstorp i Igelösa och Odarslövs socknar samt Björnstorp i Gödelövs m. fl. socknar Malmöhus län samt ägde gärd i Lund. Gift 1807-04-02 i Stockholm med friherrinnan Magdalena Beata Fock, född 1788-01-11 Svartå, död 1862-12-08 Lund, dotter av 1:e hovmarskalken, friherre Per Adolf Fock, och Christina Charlotta Falker.

Barn:

Axel Adolf Bror, född 1808-03-05 i Stockholm. Student i Lund 18232. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1828-06-01. Fanjunkare vid 2:a livgardet s. å. 1/8. Fänrik därst. s. å. 27/8. 2. löjtnant därst. 1831-?-27. Avsked från regementet 1832-10-20 och ur krigstjänsten 1835-10-13. Död ogift 1854-07-10 i Köpenhamn, jordfäst s. å. 4/8 i Igelösa kyrka och begraven å kyrkogården därst.
Carl Gustaf, född 1809-04-17 i Stockholm. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1816-04-18. Student i Lund 1821-10-19. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1824-02-26. Officersexam, s. å. 30/4. Kornett s. å. 10/10. Avsked 1828-12-13. Ogift 1840 i karlistupproret i Spanien.
Johan Fredrik, född 1810-10-22 på Björnstorp. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1816-11-18. Student i Lund 1823. Fänrik vid nämnda regemente 1827-04-25. Officersexam, s. å. 11/7. Kammarjunkare 1832. 2. löjtnant vid regementet 1834-04-19. Kapten därst. 1844-02-08. Avsked s. å. 29/5. 1872-07-27 på Björnstorp. Innehade Svenstorps och Björnstorps fideikommissegendomar. Gift 1845-09-15 i Köpenhamn med Petréa Christina Ulrikke von Römeling, född 1808-01-18 i Köpenhamn, död 1886-11-19 på Björnstorp och jämte mannen begraven på Gödelövs kyrkogård, dotter av danske generalmajoren och kammarherren Carl von Römeling och Anne Johanne de Neergaard.
Eva Christina Charlotta, född 1813-10-10, död 1818-07-05 på Björnstorp.

TAB 5
Fredrik Elof, (son av Axel Ture, tab 3), född 1785-11-12 på Björnstorp. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet3 1786-07-10. Student i Lund5 1792-02-02. Fänrik vid Svea livgarde 1793-08-13. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad 1801-09-22. Löjtnant vid nämnda regemente 1805-05-06. Ryttmästare och regementskvartermästare vid skånska linjedragonregementet s. å. 14/8. RRS:tAO2kl 1814. 2. Major vid skånska husarregementet 1815-01-31. Avsked 1817-04-15. RSO 1819-07-12. 1864-04-17 Sinclairsholm s län. Ägde nämnda egendom samt Åraslöv i Vinslövs socken, Kristianstads län. Gift 1815-09-21 Ellinge med grevinnan Christina Brita (Stina-Brita) Dücker, född 1796-10-12 på Ellinge, död 1867-04-04 Romestorp

Barn:

Carl” Axel Bror, född 1816-08-22 på Åraslöv, död 1879-12-19 i Lund och begraven i familjegraven på Igelösa kyrkogård. Han innehade fideikommissen Svenstorp och Björnstorp samt ägde Åraslöv, som han sålde till sin systerson, friherre Fredrik Barnekow.
Charlotta Margareta, född 1817-07-28 på Åraslöv, död 1827-05-22 på Sinclairsholm och begraven s. å. 31/5.
Eva Christina, född 1818-09-05 på Åraslöv, död där 1839-11-27 i barnsäng. Gift 1837-09-23 på Sinclairsholm med ryttmästaren, friherre Adolf Christian Barnekow, i hans 1:a gifte, född 1805, död 1854.
Magdalena Elisabet (Malin), född 1819-10-13 på Åraslöv, 1886-10-29 Kristineberg. Gift 1843-09-20 på Sinclairsholm med sin moders kusin, kammarherren, friherre Carl Gustaf Wrangel af Sauss, född 1814, död 1907.
Fredrik Gustaf, född 1820. Kabinettskammarherre. Död 1894. Se Tab. 6.

TAB 6
Fredrik Gustaf, (son av Fredrik Elof, tab 5), född 1820-09-18 på Åraslöv. Kvartermästare vid kronprinsens husarregemente 1837-04-01. Fanjunkare 1838-03-26. Officersexam, i Kristianstad s. å. 27/2. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1838-10-05. Avsked 1846-03-19. Kabinettskammarherre hos konung Carl XV 1859-08-05. RNS:tOO 1860-08-06. KDDO1gr 1863-07-28. Tjänstfri vid hovet 1864-08-05 KVO1kl 1868-06-03. LLA 1884. HLLA 1888. KNO1kl 1891-08-07. Död 1894-01-08 i Stockholm och begraven på Gumlösa kyrkogård. Ägde Sinclairsholm samt innehade fideikommissegendomarna Svenstorp och Björnstorp. Gift 1843-08-05 på Tomarp i Kvidinge socken, Kristianstads län med friherrinnan Constance Tomasine Stierncrona, född 1822-11-21 på Lillö översteboställe i Norra Åsums socken, Kristianstads län, död 1849-09-22 Romestorp

Barn:

Eva Christina, född 1844-08-26 invid Partille vid Göteborg, död 1912-08-11 på Sinclairsholm Gumlösa förs, Krist. Gift där 1867-03-19 med kommendören, friherre Edvard Carl Axel Barnekow, född 1839, död 1897.
Tomasine Constance, född 1847-06-12 på Fridhem i Önnestads socken, Kristianstads län, död 1913-01-09 på Sörby gård i likanämnd socken, Kristianstads län. Gift 1873-09-09 på Sinclairsholm med vice häradshövdingen, friherre Fabian Gustaf Wrede af Elimä, född 1839, död 1888.

TAB 7
Ture” Gabriel, (son av Axel Ture, tab 3), född 1787-03-25 Björnstorp. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1793-01-25. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1797-12-04. Kornett vid Cederströmska husarregementet 1892-12-16. Löjtnant därst. (Mörnerska husarregementet) 1805-05-25. Ryttmästare i armén 1810-05-01. Stabsryttmästare 1812-07-28. RSO 1813-12-00. Majors avsked 1815-04-04. KVO 1856-04-28. CXIVJoh:s medalj 1855. 1865-12-02 Oby, vilken gård han ägde jämte Lästa i samma socken samt Benestad i Aringsås socken (alla i Kronbergs län). Han deltog i kriget i Tyskland 1812–1813 och därunder i slaget vid Bornhöft 1813-12-07 samt senare i fälttåget i Norge. Gift 1815-05-01 Skillinge s län med Elisabet Charlotta (Betty) Horn af Rantzien, född 1796-10-27 på Skillinge, död 1876-04-30 på Uppåkra i Vallsjö socken, Jönköpings län och begraven jämte mannen på Blädinge kyrkogård, dotter av generalmajoren Samuel Horn af Rantzien, natural. och adopt. Horn af Rantzien A, och friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet.

Barn:

Axel Henrik Bror, född 1816. Löjtnant. Död 1855. Se Tab. 8.
Charlotta Magdalena (Malin), född 1817-03-18 på Lästa, död 1897-10-30 i Växjö. Gift 1842-09-16 på Oby med häradshövdingen Knut Axel Johan Gyllenkrok, född 1807, död 1886.
Johan Anders, född 1818-04-10 på Lästa. Student i Lund4 1836-03-15. Jur. examen 18414. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 4. Extra ordinarie kanslist därst. Död ogift 1845-11-21 i Jönköping och begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård.
Ture Gustaf Elof, född 1820-02-06 på Lästa, död 1898-10-27 Hönetorp och begraven på norra kyrkogården i Lund. Innehade fideikommisset Svenstorp, vilket enligt k. m:ts dom av 1894-12-17 tillerkändes honom framför hans avlidne äldre broders son. Gift 1884-09-24 Hulvik med Johanna Petronella Larsson, född 1836-10-06 i Malmö, död 1931-05-26 i Malmö, Caroli förs, ]], begraven i Lund, dotter av husägaren Lars Landgren.
Elisabet, född 1821-05-29 på Lästa, död 1893-11-22 Alvestad och jämte sin man begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård. Gift 1854-05-01 på Oby med sin kusin, överstelöjtnanten Reinhold Rudolf Horn af Rantzien A, född 1812, död 1892.
Henrietta Eleonora, född 1823-03-16 på Lästa, död 1893-11-23 i Lund. Gift 1856-07-09 på Oby med kommendören i preussisk tjänst, KOldHFO m. m. Gustaf Erik Hyltén-Cavallius, född 1815-06-13 Espemon, 1888-06-06 i Lund.
Stellan Valfrid, född 1829. Godsägare. Död 1896. Se Tab. 11.
Edvard Vilhelm, född 1830-04-06, död s. å. 6/8 på Oby.
Eva Anna Lovisa, född 1831-11-20 på Oby, död 1902-03-10 i Växjö. Gift 1859-10-02 på Oby med översten Salomon August Silfversparre, född 1826, död 1911

TAB 8
Axel Henrik Bror, (son av Ture Gabriel, tab 7), född 1816-02-18 på Björnstorp. 1. konstapel vid Vendes artilleriregemente 1834-09-08. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1834-10-28. 2. löjtnant därst. 1843-04-29. 1. löjtnant 1844-07-05. Avsked 1847-04-13. Död 1855-04-12 på sin egendom Värnlanda i Nöbbele socken, Kronobergs län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård. Gift 1845-09-15 i Ystad med Anna Charlotta Maria (Lotten) Stenberg, född 1826-07-28 i nämnda stad, död 1896-03-09 i Växjö, dotter av grosshandlaren Gustaf Stenberg och Petronella Backer.

Barn:

Elisabet Charlotta Valborg, född 1846-09-01 på Benestad Sjögården i Aringsås socken, Kronobergs län, död 1868-04-21 Vartorp under ett besök hos sin blivande svärfader, ryttmästaren Johan Aschan, som avled samma dag. Hon begraven i Gyllenkrokska familjegraven på Blädinge kyrkogård.
Axel Ture Gustaf, född 1848. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 9.
Elisabet Magdalena Ulrika (Betty), född 1850-03-18 på Värnlanda, 1900-01-31 i Köpenhamn. Gift 1870-03-25 i Växjö med distriktsläkaren i Köpenhamn William Raggesen Thomsen, född 1843-01-30 i Köpenhamn, där 1921-02-28.
Anna Turinna Adèle, född 1852-09-10 på Värnlanda, död 1859-03-06 i Växjö och begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård.

TAB 9
Axel Ture Gustaf, (son av Axel Henrik Bror, tab 8), född 1848-09-10 Värnlanda. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Avgången från krigsskolan 1871-11-27. Arrenderade Björnstorps fideikommiss 1874–1892. Genom k. m:ts dom av 1895-10-22 tillerkänd fideikommissrätten till nämnda egendom framför sin faders kusins dotter, friherrinnan Eva Christina Barnekow, född Gyllenkrok. Kammarherre 1897-09-18. Genom k. m:ts dom 1899 tillerkänd fideikommissrätten till Svenstorp. Död 1921-08-07 och jämte sin fru begraven på Gödelövs kyrkogård (Gödelövs förs, Malmöhus län, db). Gift 1875-01-04 på Karlbergs slott med Anna Charlotta Carolina Reenstierna, född 1856-04-10 i Göteborg, död 1919-08-27 på Björnstorp (Gödelövs förs, Malmöhus län, db), dotter av förste hovmarskalken Lars Johan Malkolm Reenstierna, och Carolina Amalia Lindström.

Barn:

Ebba Elisabet Charlotta, född 1876-01-15 på Björnstorp, liksom syskonen. Gift 1900-05-01 Gödelövs kyrka Malmöhus län med majoren John Maule, född 1868.
Eva Christina (Stina), född 1878-07-25. Gift 1900-09-27 i Gödelövs kyrka med ryttmästaren i skånska husarregementets reserv, RSO, greve Adam Vladimir Moltke-Huitfeldt, född 1872-11-24 Kvesarum. Äg. Misseröd och Skogsgård i Höörs socken, Malmöhus län.
Axel Fredrik Carl, född 1880-02-22. Elev vid militärinstitutet i Stockholm 1895-08-31. Mogenhetsexamen 1899-05-24. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 5/6. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant s. å. 30/7. Fanjunkare 1901-08-29. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/12. Underlöjtnant död kronprinsens husarregemente 1902-01-31. Löjtnant därst. 1905-12-02. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1906-04-30. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1911-05-19. Död 1912-06-25 i Malmö och begraven i familjegraven på Gödelövs kyrkogård.
Anna Amelie Valborg, född 1885-09-01. Gift 1922-04-08 i Tokyo, Japan, med lantbrukaren Felix Bertil Berglund, född 1897-06-29 i Sundsvall.
Nils Johan Malkolm, född 1887. Ryttmästare. Hovstallmästare. Död 1941. Se Tab. 10.

TAB 10
Nils Johan Malkolm, (son av Axel Ture Gustaf, tab 9), född 1887-10-15 Björnstorp. Friherre. Studentexamen 1906-05-28. Volontär vid Livregementets dragoner s. å. juni 1 . Korpral 1907-06-02. Distinktionskorpral s. å. okt. 1 . Elev vid Krigsskolan s. å. Fanjunkare 1908-09-03. Officersexamen s. å. dec. 19 . Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. dec. 31 . Löjtnant därst. 1910-12-31. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1918-08-23. Ryttmästare i regementets reserv 1923-12-07. RJohO. RVO 1927-06-06. Ryttmästare i Livregementets till häst reserv 1930-05-02. Hovstallmästare 1933-06-19. KVO2kl 1939-11-15. SM. Innehar Svenstorps och Björnstorps fideikommissegendomar, båda i Skåne. Död 1941-04-09 Björnstorp. Gift 1915-08-02 i Dreifaltigkeitskirche i Berlin med grevinnan Augusta Charlotta Wachtmeister af Johannishus, född 1888-01-13 Trolle-Ljungby. Dotter av sekundlöjtnanten greve Carl Axel Rütger Wachtmeister af Johannishus och Ida Louise Eugenia Adelheid Vilhelmina Carolina Georgina Adolfina von Oertzen i hennes 2:a gifte.

Barn:

En son, född tvilling 1916-11-15 i Stockholm, Oscars förs,. Död s. å. nov. 17 därstädes.
Carl Axel Rutger, född tvilling 1916-11-15 i Stockholm, Oscars förs,. Friherre. Död 1922-01-03 i Malmö och begraven på Gödelövs kyrkogård.
Ebba Anna Ida Louise, född 1918-07-26 i Stockholm, Oscars förs,.
Ture-Gabriel, född 1922-05-23 i Lund. Friherre.
Charlotta Magdalena, född 1926-01-19 i Lund

TAB 11
Stellan Valfrid, (son av Ture Gabriel, tab 7), född 1829-04-20 Oby, död 1896-01-24 i Karlskrona och begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård. Ägde Oby 1865–1882, Benestad i Aringsås socken 1858–1874 och Hultanäs i Hjortsberga socken 1858–1874 (alla i Kronbergs län). Gift 1858-08-25 i Holmens kirke i Köpenhamn med Anna Caroline Michelli Hegedahl, född 1835-11-15 i nämnda stad, 1888-04-21 i Lyckeby Blekinge län och begraven på Blädinge kyrkogård, dotter av etatsrådet Christian Hansen Hegedahl och Andrea Thomine Kierkegaard.

Barn:

Axel Ture Christian, född 1859. Kommendör. Död 1930. Se Tab. 12.
Knut Valfrid, född 1860-12-24 på Benestad, död där 1861-02-13.
Christian Fredrik, född 1862-04-20 på Benestad. Var under åren 1886–1891 bosatt i Australien. Död 1902-10-28 på Stockholms sjukhem och begraven i familjegraven på Blädinge kyrkogård.
Bror Ture, född 1864. Kontorist. Se Tab. 13
Anna Elisabet Thomine, född 1865-10-13 på Benestad, död 1942-02-03 i Lund (stads förs, db nr 33). Gift 1889-10-24 i Lyckeby i Lösens socken, Blekinge län med professorn i pediatrik och praktisk medicin vid Lunds universitet, överläkaren, RNO, LFS, med. doktor Carl Hildemar Hildebrand, född 1851-06-05 i Stockholm, död 1919-05-09 i Lund.
Alfred, född 1867. Sjökapten. Död 1931. Se Tab. 14
Eva Maria Ingeborg Joaquine, född 1872-09-30 på Oby. Gift 1:o 1893-04-15 i Lyckeby med auditören vid flottans station i Karlskrona, vice häradshövdingen Claes Anders Lidman, född 1860-08-23 i Halmstad, död 1905-02-13 i Karlskrona. Gift 2:o 1906-07-21 på Storängen med kaptenen John Georg Achates Crafoord, i hans 2:a gifte, född 1858, död 1929.

TAB 12
Axel Ture Christian, (son av Stellan Valfrid, tab 11), född 1859-07-29 Benestad. Elev vid sjökrigsskolan 1877-09-29. Utexaminerad 1882-10-18. Underlöjtnant vid flottan s. å. 20/10. Löjtnant 1887-07-13. Kapten 1892-12-02. OffTunNIO3kl 1897. RSO 1902-12-01. RPrKrO3kl 1903. RFrHL s. å. Kommendörkapten av 2:a gr. 1903-12-31 och av 1:a gr. 1909-08-27. RRS:tStO2kl s. å. RPrKrO2kl 1911. KDDO2gr 1912-02-03 RRS:tAO 1kl s. å. Befälhavare över den mobiliserade avdelningen av flottan å västkusten under Balkankriget vintern 1912–1913 samt under världskriget 1914–1916. Kommendör i marinen 1916-06-30. Avsked från beställning på stat 1917-07-31. Kommendör i reserven s. d. Har ägt gården nr 21 vid Östra Köpmangatan i Karlskrona. Ordförande för utsedda skeppsgossesakkunniga 1919 och för varusakkunninga 1919. Biogr. i Väd. Död 1930-07-01 Högvalla Begraven i Blädinge socken, Kronobergs län (Skeppsholms förs, Stockholm, db). Gift 1887-09-29 i Karlskrona Amiralitetsförs med Elin Emma Ulrika Frick, född 1862-01-26 i Karlskrona Amiralitetsförs. Död 1936-08-30 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 25). Begraven i Blädinge socken, Kronobergs län (db nr 86). Dotter av kaptenlöjtnanten Carl Gilius Frick och Hildegard Christiersson.

Barn:

Axel Valfrid Carl, född 1888-08-09 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1906-05-18. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/12. Löjtnant 1911-08-31. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1920-06-30. Kapten i regementet 1921-05-13. Flygspanare 1925. Flygförare 1926. Transp. till Norrbottens regemente med tjänstgöring vid flygvapnet s. å. 11/6. RltKrO. SkytteRM. SkmG. SkytteGM. IdrGM. Kapten vid flygvapnet 1928-06-29. Överste å arméns reservstat 1938-03-31.
Eva Margareta, född 1892-02-05 i Karlskrona. Gift 1917-05-31 i Oscars kyrka i Stockholm med kaptenen August Verner Hugo von Heidenstam född 1884.

TAB 13
Bror Thure , (son av Stellan Valfrid, tab 11), född 1864-02-11 Benestad. Friherre. Kontorist i Melbourne i Australien 1889. Stationsinspektor vid Estebans-Rams på San Christobal-Tucumanjärnvägen i Argentina 1891. Transp. till Villa Constitution. Kontorist i Buenos Aires. Gift 1900-02-08 i Buenos Aires med Paula Amalie Alice Onderka född 1877-05-24 i Krefeld, Tyskland, dotter av fabriksägaren Franz Onderka från Polen och Caroline Auguste Libenow från Pommern.

Barn:

Elisabet (Betty) Carolina Anna, född 1900-06-27 i Buenos Aires.
Carlota Clara Elsa Alice, född 1902-06-13 i Buenos Aires.
Alfredo Thure , född 1904-03-21 i Buenos Aires. Friherre. Komissionär. Se Tab. 13A.
Joaquine Paula, född 1907-06-17 i Buenos Aires
Gabriella Eleonora, född 1909-11-23 i Buenos Aires.
Maria Esther , född 1919-02-12 i Buenos Aires. Gift 1942-01-15 i Buenos Aires med affärsmannen Enrique José Lanouguère, född 1919-06-30 i Buenos Aires.
TAB 13A
Alfredo Thure, (son av Bror Thure, tab 13), född 1904-03-21 i Buenos Aires. Friherre. Komissionär. Gift 1934-11-26 i Buenos Aires med Isolina Otero född 1909-09-01 i Buenos Aires.

Barn:

Norma Paula, född 1937-08-17 i Buenos Aires.
Alfredo José, född 1939-11-20 i Buenos Aires.

TAB 14
Alfred, (son av Stellan Valfrid, tab 11), född 1867-01-17 Benestad, död 1931-02-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs och begraven i Blädinge socken, Kron. Styrmansexamen 1888-05-00 och sjökaptensexamen 1890. Reservofficersaspirant vid flottan 1892-01-00. Befälhavare å ångfartyget Väddö kanal 1897–1901 och å ångf. Västernorrland sedan 1901. Sv. Emerymed. 1925. Gift 1898-03-28 i Ersta kapell i Stockholm med Ester Rosenblad, född 1863-04-11 i Kristianstad, dotter av majoren Mattias Rosenblad, och Maria Christina Danielsson.

Barn:

Ester Elisabet, född 1899-02-02 i Stockholm.
Ester, född 1902-09-23 i Stockholm.
Källor
1Lå. 2Ssn. 3KrAB. 4Lsn. 5At (P). 6SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenkrok_nr_195

To Top